В межах навчальної дисципліни студенти ознайомляться з теорією та практикою використання технологій дистанційного навчання в системі неперервної педагогічної освіти, вітчизняним та зарубіжним досвідом організації дистанційного навчання у закладах вищої освіти, педагогічними умовами та моделями реалізації дистанційного навчання. Навчальна дисципліна вивчатиметься з використанням як традиційних методів (лекції, практичні завдання), так і інноваційних педагогічних (проблемного навчання, індивідуалізації та диференціації навчання, інтерактивних методів) та інформаційно-комунікаційних технологій.

Мета курсу – дати базові знання майбутнім керівникам освітніх закладів про освітні організації та оптимальне управління ними.
Завдання: набуття магістрантами знань із теорії та практики освітнього менеджменту; отримання уявлень про освітні організації та процес управління ними; усвідомлення сутності стратегічного та оперативного управління освітніми організаціями.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні управлінські функції та засади їхньої реалізації в умовах освітніх організацій; специфіку фінансового та інноваційного менеджменту в освітніх організаціях; управління колективами освітніх організацій, мотивацію діяльності їхніх працівників; специфіку управління конфліктами і стресами у них; сутність діяльності освітнього менеджера;
вміти: визначати та аналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище закладу освіти, їхній вплив на ефективність його діяльності.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів, майбутніх педагогів, науково обґрунтованої уяви про граматичну будову англійської мови, ознайомлення студентів із сучасними підходами до аналізу граматичної будови англійської мови, її специфічними властивостями та закономірностями її функціонування, а також з лінгвістичними методами її дослідження.
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практикум англійської мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра для неспеціальних факультетів та належить до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є англійська мова.
Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум англійської мови» є опанування студентами комунікативними іншомовними компетенціями для задоволення потреб повсякденного та професійного спілкування.
Мета викладання дисципліни «Вступ до спеціальності» є, ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними компетенціями вчителя, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою педагогічного ЗВО, видами навчальних занять у ЗВО, особливостями самостійної та наукової роботи здобувачів вищої освіти, формування уміння вчитися, потягу до самоосвіти та самовиховання протягом життя, опанування здобувачами вищої освіти основами педагогічних знань та успішним застосуванням їх на практиці, особистісного ставлення до педагогічної діяльності.
Мета викладання дисципліни: – формування необхідних знань, умінь і навичок для використання в професійній діяльності фахівця з фізичного виховання з метою одержання нової інформації, пошуку нових шляхів вирішення суттєвих проблем, визначення нових засобів покращення ефективності занять фізичними вправами для оволодіння спеціальними знаннями в галузі фізичного виховання і спорту.
Мета викладання дисципліни полягає у визначенні місця і ролі психології в науковому та навчальному обґрунтуванні процесу виховання і навчання школярів засобами фізичної культури.
Ознайомлення студентів факультету фізичного виховання з історією розвитку олімпійського руху, його ідеалами та принципами, місцем в системі явищ сучасного громадського життя, організаційно-правовими і економічними основами олімпійського спорту.

При багатьох захворювань та травмах виникає необхідність етапного,
відновного лікування. У таких випадках провідна роль належить фізичній
реабілітації. Вона поліпшує якість лікування, запобігає можливим
ускладненням при різних захворюваннях і травмах, прискорює відновлення
функцій органів і систем, тренує і загартовує організм. Ефективним засобом
функціональної терапії є ЛФК. ЛФК призначають дорослим і дітям у
комплексному відновному лікуванні захворювань, а також жінкам у період
вагітності. Тому наявність знань і навичок із ЛФК дають можливість
використовувати фізичні вправи під час лікування різних хвороб, а також у
період відновлення працездатності.
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Вона
складається із лекційних і практичного курсів. Форма підсумкового
контролю – екзамен.
Лекційний курс передбачає ознайомлення студентів з історією
застосування фізичних вправ з лікувальною метою, становленням
реабілітації, із застосуванням ЛФК при різних захворюваннях, травмах і під
час вагітності, а також із організацією занять фізичними вправами у
спеціальних медичних групах і з особами середнього та похилого віку.

На практичних заняттях студенти засвоюють різні методики
застосування фізичних вправ при різних захворюваннях, травмах і під час
вагітності.
Дисципліна вивчається на 4 році підготовки згідно навчальних програм.
Засвоєння даного курсу створює можливість підготовки фахівців із фізичної
реабілітації яка є складовою частиною з медичної, соціальної та професійної
реабілітації.
Актуальність курсу. Політичні ідеології та їх розвиток не втратили своєї актуальності й сьогодні. Політична ідеологія є системою концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, яка відбиває інтереси, світогляд, ідеали, настрої людей, класів, націй, суспільства, політичних партій. Вивчення запропонованої навчальної дисципліни є спеціальним професійно-орієнтованим курсом підготовки студентів-політологів, що базується на основі гуманітаризації системної, безперервної освіти в рамках загальногуманітарного блоку визначеного Міністерством освіти і науки України.
Основною теоретичною базою при вивченні дисципліни «Політичні ідеології» є історія зарубіжних політичних вчень; історія політичної думки в Україні; історичні документи, які містять елементи ідеологічних суджень; наочна символіка провідних ідеологій світу. Дисципліна належить до спеціального блоку і користується специфічним категоріальним апаратом, продовжує систематичне вивчення основних політико-ідеологічних і теоретичних шкіл, закладаючи основи для прикладного аспекту знань майбутніх політологів.
Вивчення навчальної дисципліни «Політичні ідеології» організовується на принципах кредитно-модульної системи, яка сприяє систематичній і динамічній роботі студенів над засвоєнням складної теоретичної дисципліни, з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.
Мета курсу полягає у ознайомленні студентів з найвпливовішими ідейно- політичними течіями, ідеологіями, доктринами, символами і гаслами задля формування у студентів демократичної політичної культури.
Основні завдання дисципліни:
1. Сформувати у студентів знання про сутність політичної ідеології, основні доктрини і парадигми.
2. Сприяти ретельному вивченню студентами витоків та сучасного стану політичних ідеологій.
3. Сформувати у студентів вміння науково оцінювати політичні ідеології.
Нормативний курс складається з лекційних, семінарських та індивідуальних занять, а також передбачає самостійну роботу студентів.
Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з багатьма досягненнями української культури, її історичними формами та етапами. Цей курс сприятиме здобуттю необхідних для сучасного фахівця загальнокультурних знань, забезпечить орієнтацію в культурному просторі, сформує гуманістичний світогляд і сприятиме розумінню його місця в культурі, її розвитку і захисту. Цей курс сприятиме здобуттю необхідних для сучасного фахівця загальнокультурних знань, забезпечить орієнтацію в культурному просторі, сформує гуманістичний світогляд і сприятиме розумінню його місця в культурі, її розвитку і захисту.
Мета курсу практичної граматики англійської мови є ознайомлення студентів із основними принципами синтаксичної організації англійської мови, формування в них умінь і навичок правильного вживання граматичних форм, синтаксичних конструкцій, необхідних як для спілкування в різноманітних комунікативних ситуаціях, так і для використання їх у писемному мовленні. Значна увага приділяється розвитку здібностей студентів щодо використання граматичних структур для досягнення різних комунікативних цілей.
В п’ятому семестрі розглядається синтаксична будова простого та складного речень, усвідомлення якої є неможливим без наявності певного обсягу знань основних граматичних явищ, а саме: специфіка та особливості вживання частин мови, їх види, часові форми дієслова, тощо. Їх самостійне своєчасне повторення студентами сприятиме швидкому та якісному оволодінню знаннями з синтаксису англійської мови та подальшому розвитку уяви про мову як систему.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
− специфіку порядку слів у англійському реченні;
− семантичні та структурні класифікації речень;
− члени англійського речення;
− синтаксичну будову простого та складного речень;
− особливості складносурядного та складнопідрядного речень;
− специфіку сурядного та підрядного зв’язку; види підрядних частин речення;
− традиційний аналіз речення за членами речення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:
− правильно вживати граматичні форми, синтаксичні конструкції;
− будувати складні речення;

Сприяє формуванню студентів бази теоретичних знань, умінь та навичок для освоєння і ефективного використання комп'ютерної техніки та ІКТ у професійній діяльності; основ інформаційної культури та інформаційно-комунікативної компетентності; створення підґрунтя для подальшого засвоєння педагогічних програмних засобів в галузі початкової освіти

Мета дисципліни - вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних та перспективних обчислювальних машин, знайомство та набуття практичних навичок роботи із різноманітними операційними системами, а також набуття вміння орієнтуватися в комп'ютерній мережі. При цьому студенти вивчатимуть. основи інформатики; набуватимуть уявлення про архітектоніку, технічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем; про алгоритмізацію, програмування й підготовку завдань для їх подальшої реалізації на ЕОМ; ознайомляться з системами обробки інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань; вмітимуть користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, розрахованих на конкретного споживача; набуватимуть навичок для роботи на персональних ЕОМ. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у прискоренні підготовки викладачів та фахівців у сфері ІКТ, в оснащенні закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою, педагогічними програмними засобами, електронними підручниками тощо. Від вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток країни.
Дисципліна «Нові інформаційні технології та ТЗН» тематично буде пов’язана з такими дисциплінами: «Системи управління базами даних на основі WEB-дизайну», «Шкільний курс інформатики з методикою викладання», «Інформатика та інноваційні технології навчання», «Новітні інформаційні технології» та ін.
Метою вивчення дисципліни: формування знань про інформаційні технології в перекладі.
Завдання курсу: набути теоретичні та практичні навички в роботі з сучасними системами автоматизованого перекладу, електронними словниками, системами конвертації друкованих документів в електронну форму.
Мета вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» – формування знань з методології, теорії методу і процесу, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності на студентському рівні.
Завдання курсу – теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; організації науково-дослідної роботи бакалаврів; специфіки наукового пізнання; змісту та структури процесу наукового дослідження; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; визначення економічної ефективності наукових досліджень.
Необхідним елементом успішного засвоєння навчальної дисципліни є самостійна робота студентів під керівництвом викладачів, а також самостійна робота з законодавчими і нормативними актами, спеціальною інформаційно-аналітичною та методичною літературою, виконання індивідуальних практичних завдань. З метою активізації та інтенсифікації роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни вирішуються завдання, використовуються практичні ситуації, здійснюється тестовий контроль, виконується самостійна робота.
В умовах економічної нестабільності, яка характерна для ринкового середовища, постійно виникає потреба у швидкому прийнятті науково обґрунтованих рішень щодо підвищення результативної діяльності суб’єктів господарювання. У даному контексті вагомим чинником формування базису таких рішень є серйозна фахова підготовка спеціалістів та керівників підприємств з урахуванням сучасної практики господарювання.

Курс «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» є нормативною навчальною дис­ципліною для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму «Економіка».

Мета вивчення дисципліни — ознайомити студентів із технологією прийняття рішень, основами сучасної економічної ризикології та на основі набутої систематизованої інформації сформувати комплексну систему знань і практичних навичок щодо обґрунтування господарських рішень із різним ступенем невизначеності та ризику.

Головні завдання курсу:

— усвідомити, що економічні процеси зазнають впливу некеро­ваних чинників та відбуваються в умовах невизначеності, конфліктності, принципової неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних для прийняття економічних рішень;

— засвоїти основні принципи обґрунтування різних видів господарських рішень, методичні підходи щодо аналізу ризиків та управління ними;

— оволодіти навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію й оцінку ризику, використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси.

Предмет дисципліни: наукові концепції, відповідні підходи та інструментарій з ризикології, методологія щодо розробки та прийняття раціональних господарських рішень.

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків — підкріплення переконливими доказами відповідності передбачуваного рішення заданим критеріям та реаль­ним обмеженням. В умовах динамічного середовища прийняття господарських рішень має відбуватися за умови попередньої оцінки можливої ситуації та вибору найкращого альтернативного варіанту. Теоретично існує чотири типи ситуацій, у яких необхідно проводити аналіз і приймати господарські рішення: в умовах визначеності, ризику, невизначеності та конфлікту. Більшість господарських рішень приймається в умовах ризику, що зумовлено рядом чинників — відсутністю повної та достовірної інформації, наявністю протиборчих тенденцій на ринку, елементів випадку тощо. Тому проблема оцінки й врахування ризику набуває самостійного теоретичного та прикладного значення як важлива складова теорії і практики обґрунтування господарських рішень.

У робочій навчальній програмі автором здійснено спробу узагальнити технологію процесу розробки, прийняття та економічного обґрунтування господарських рішень за умов невизначеності, ризику та конфліктності.

Робочою навчальною програмою передбачено розгляд таких питань:

— сутнісна характеристика господарських рішень;

— особливості прийняття рішень господарської діяльності;

— методичні основи розробки та обгрунтування господарських рішень;

— невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності;

Для вивчення дисципліни необхідні базові знання з курсів теорії ймовірностей і математичної статистики, а також економіки, фінансового аналізу, менеджменту.

Матеріал кожного розділу насичено необхідними теоретичними відомостями, а також уміщено приклади розв’язання типових задач. У кінці робочої програми подано словник використаних понять і список літератури, потрібної для поглибленого вивчення розглянутих питань.

Робочу навчальну програму призначено для студентів економічних спеціальностей вузів. Може бути корисним також економістам широкого профілю, менеджерам і всім, хто цікавиться проблемами ризику та прийняття ефективних господарських рішень.

Метою курсу є: ознайомлення студентів із технологією прийняття рішень, з основами сучасної економічної ризикології та на основі набутої систематизованої інформації сформувати у студентів комплексну систему знань та практичні навички щодо обґрунтування господарських рішень із різним ступенем невизначеності та ризику.
Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» передбачає освоєння матеріалу з обліку та відображення облікових даних у податковій звітності суб’єктів господарювання.
Поняття «Облік» включає в себе порядок ведення як бухгалтерського, так і податкового обліку, однак з акцентом на відображення результуючих даних у податковій звітності: деклараціях, додатках до декларацій, податкових розрахунках за визначеними податками і ін.
Вся історія розвитку людського суспільства була тісно пов’язана з удосконаленням мистецтва виконання зображень. Але завжди слід пам’ятати, що поява креслень обумовлена потребами практичної діяльності людини.
Життя сучасної людини насичене найрізноманітнішими графічними зображеннями: рисунками, кресленнями, схемами, планами, картами, графіками, діаграмами тощо. В цих умовах словесна – форма передачі і збереження інформації втратила свою універсальність, адже вона однаково зрозуміла всім людям, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють.
Серед інших графічних зображень креслення посідають особливе місце. За кресленнями на виробництві виготовляють різні предмети. За кресленнями можна з’ясувати будову виробу і взаємодію його частин. За кресленнями зводять житлові будинки, будують греблі, шахти, електростанції і.т.д. Важко уявити ті галузі практичної діяльності людини, де б не знаходили застосування креслення.